ESports: Global phenomenon of 148 million enthusiasts