NASA estimates 4,700 'potentially hazardous' asteroids