Senator John McCain takes on Putin

ac syria russia op ed mccain intv_00015921.jpg
ac syria russia op ed mccain intv_00015921.jpg

    JUST WATCHED

    Senator John McCain takes on Putin

MUST WATCH

Anderson's discussion with Sen John McCain about his op-ed responding to Pres. Vladamir Putin.